Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Twinpack B.V.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 28048546

Klik hier om onze voorwaarden in PDF vorm te downloaden.

1 Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van TWINPACK B.V., verder te noemen “TWINPACK”, met haar afnemers en/of opdrachtgevers en/of cliënten, hierna te noemen "opdrachtgever", alsmede op de door TWINPACK aan (potentiële) opdrachtgevers gedane aanbiedingen en gegeven adviezen. Aanbiedingen en gegeven adviezen worden met betrekking tot de bepalingen in deze algemene voorwaarden dan ook gelijk gesteld met overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op elk elektronisch aanbod van TWINPACK en elke elektronisch totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen TWINPACK en opdrachtgever.

1.2 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat een overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij TWINPACK zijn in te zien en zij op verzoek van opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.3 Indien elektronisch een overeenkomst wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4 Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en/of afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

1.5 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen TWINPACK en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van TWINPACK.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever van toepassing. De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wijst TWINPACK hierbij uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbiedingen / aanbod 

2.1 Alle door of namens TWINPACK mondeling of in prijscouranten, dag– of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, fax- brieven, telegrammen, e-mail en op internet-sites te noemen prijzen, offertes en leverings- termijnen e.d. zijn uitsluitend informatief en voor TWINPACK op geen enkele wijze bindend.

2.2 Gegevens betreffende het aangebodene, zoals tekeningen, afbeeldingen, eigenschappen, capaciteiten, maten, gewichten e.d. dienen slechts ter informatie en zijn slechts bij benadering juist en voor TWINPACK niet bindend.

2.3 De bij aanbiedingen verstrekte afbeeldingen, tekeningen, capaciteits-, maat– en gewichtsopgaven blijven eigendom van TWINPACK en mogen niet worden gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage worden gegeven.

2.4 Constructiewijzigingen c.q. marginale afwijkingen worden door TWINPACK geheel voorbehouden.

2.5 Indien een aanbod voor het sluiten van een overeenkomst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.6 Het aanbod voor het sluiten van een overeenkomst op afstand bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door opdrachtgever mogelijk te maken. Als TWINPACK in het kader van een te sluiten overeenkomst op afstand gebruik maakt van afbeeldingen geven deze afbeeldingen in tegenstelling tot het eerder in dit artikel genoemde een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden TWINPACK niet.

2.7 Elk aanbod voor het sluiten van een elektronische overeenkomst op afstand bevat zodanige informatie, dat voor opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen opdrachtgever de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor opdrachtgever te raadplegen is;
 • de manier waarop opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door haar in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan TWINPACK zich heeft onderworpen en de wijze waarop opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

3 Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat TWINPACK de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen of deze heeft uitgevoerd. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van TWINPACK en deze algemene voorwaarden.

3.2 Toezeggingen van vertegenwoordigers, daaronder begrepen depothouders en personen in dienst van TWINPACK, zijn pas bindend, indien en zodra zij door TWINPACK schriftelijk zijn bevestigd ofwel zijn uitgevoerd.

3.3 De overeenkomst op afstand komt in tegenstelling tot lid 1 van dit artikel, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3.6, tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.4 Indien opdrachtgever het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst op afstand langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TWINPACK onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door TWINPACK is bevestigd, kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.5 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TWINPACK passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal TWINPACK daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.6 TWINPACK kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien TWINPACK op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.7 TWINPACK zal bij elektronische aankoop van een product of dienst aan opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a) het bezoekadres van de vestiging van TWINPACK waar opdrachtgever met klachten terecht kan; b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d) de in artikel 2.7 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

3.8 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4 Herroepingsrecht overeenkomst op afstand 

4.1 Bij de aankoop van producten op afstand heeft opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door opdrachtgever of een vooraf door opdrachtgever aangewezen en aan TWINPACK bekend gemaakte vertegenwoordiger.

4.2 Tijdens de bedenktijd zal opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan TWINPACK retourneren, conform de door TWINPACK verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5 Kosten in geval van herroeping 

5.1 Indien opdrachtgever gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor haar rekening.

5.2 Indien opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal TWINPACK dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6 Uitsluiting herroepingsrecht 

6.1 Het herroepingsrecht van opdrachtgever zoals volgt uit artikel 4 van de algemene voorwaarden, wordt uitgesloten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. Deze uitsluiting wordt tevens duidelijk in het aanbod vermeld.

6.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht vindt plaats bij de producten:

 1. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

7 Prijzen 

7.1 Alle prijsopgaven en prijzen die TWINPACK in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen in euro’s, exclusief BTW en andere met de overeenkomst gepaard gaande kosten, zoals ter zake van verpakking, eventueel transport alsmede heffingen, tarieven en in- en uitvoerrechten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij internationale transacties zijn de prijzen Ex Works (EXW) van de International Chamber of Commerce, Editie 1990, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 De prijs, waarvoor TWINPACK heeft aangenomen te leveren, is indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berekend voor boord-, spoor- of autovrije afleveringsplaats.

7.3 De vervoers- en verzekeringskosten, alsmede de op het verkochte drukkende omzetbelasting en andere belastingen en heffingen zijn voor rekening van opdrachtgever.

7.4 Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één of meer prijsbepalende factoren voordoet, is TWINPACK gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.

7.5 Voor TWINPACK nadelige valutaschommelingen na datum van totstandkoming van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

7.6 Mochten leveranciers van TWINPACK door prijsstijgingen en/of loonsverhogingen dan wel door overheidsvoorschriften genoodzaakt zijn de tussen hen en TWINPACK overeengekomen prijzen en condities te wijzigen, ofwel in het geheel niet te leveren, dan zal TWINPACK het recht hebben in de overeenkomst met opdrachtgever overeenkomstige wijzigingen aan te brengen dan wel gerechtigd zijn van de levering af te zien, zonder schadeplichtig te zijn.

7.7 In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in dit artikel worden de gedurende de in het aanbod voor het sluiten van een overeenkomst op afstand vermelde geldigheidsduur dan wel nadat de overeenkomst is gesloten de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Indien desalniettemin een prijswijziging plaatsvindt, is opdrachtgever gerechtigd binnen tien dagen nadat zij op de hoogte is gebracht van de prijswijziging de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

8 Levertijd, levering en risico 

8.1 De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging en/of de overeenkomst genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is TWINPACK dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling, waarin een termijn van 21 dagen wordt verleend om alsnog te presteren, in verzuim. Onder leveringstermijn wordt mede verstaan montagetermijn.

8.2 Overeengekomen leveringstijden zullen door TWINPACK voor zover mogelijk worden aangehouden, doch overschrijding daarvan maakt haar niet aansprakelijk en geeft opdrachtgever niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst en de betaling van de goederen te weigeren, noch verplichten deze TWINPACK tot levering uit voorraad wanneer gekocht is op aanvoer van elders.

8.3 In tegenstelling tot hetgeen opgenomen in artikel 8.1 en 8.2, zal TWINPACK door haar geaccepteerde bestellingen ten aanzien van de overeenkomst gesloten op afstand met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

8.4 De goederen worden voor de aflevering door TWINPACK gecontroleerd. Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de goederen voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door TWINPACK vastgesteld.

8.5 Wanneer goederen, of een deel daarvan, vóór de overdracht aan opdrachtgever, verloren gaan of door welke oorzaak dan ook door de leverancier niet aan TWINPACK kunnen worden geleverd, zal TWINPACK niet verplicht zijn de levering aan opdrachtgever te bewerkstelligen en het recht hebben door het enkele feit van het verloren gaan, dan wel het feit dat geen aflevering aan TWINPACK heeft plaatsgevonden, de overeenkomst tussen TWINPACK en opdrachtgever als van rechtswege vervallen te beschouwen.

8.6 Leveringen van goederen in Nederland geschiedt vanaf één der magazijnen van TWINPACK, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle leveringen, ook die welke eventueel vrachtvrij door TWINPACK worden uitgevoerd, geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook al komen in de vervoersdocumenten strijdige clausules voor. Ook verbintenissen, door TWINPACK met derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor risico van opdrachtgever te zijn aanvaard. Een transportverzekering wordt door TWINPACK slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

8.7 Aflevering van goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de goederen bij TWINPACK of bij een ander aan te geven distributiecentrum, dan wel aan het adres van opdrachtgever of met opdrachtgever overeengekomen plaats, welke plaats redelijkerwijze per boot, spoor of auto bereikbaar is, ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld (onverminderd het hieronder in artikel 17 geregelde eigendomsvoorbehoud). Indien opdrachtgever de goederen niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico en/of door TWINPACK verkocht. TWINPACK is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen, onverminderd haar recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst met aanvullende en vervangende schadevergoeding.

8.8 De berekening van de goederen geschiedt overeenkomstig de door TWINPACK bij het verlaten van de afleveringsplaats geconstateerde aantallen, gewichten en/of maten.

8.9 TWINPACK is bevoegd de opdracht uit te laten voeren door derde(n), indien zulks geen afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit.

8.10 Deelleveringen respectievelijk uitvoering van de opdracht in gedeelten zijn/is toegestaan. TWINPACK is gerechtigd deelleveringen/deelopdrachten afzonderlijk aan opdrachtgever te factureren en betaling te verlangen alvorens een volgende deellevering/deelopdracht zal plaatsvinden. Indien de opdrachtgever een deellevering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, heeft TWINPACK, te harer keuze, het recht om het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de overeenkomst, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding als bepaald in artikel 13.

8.11 Onder afroeporder wordt verstaan een order waarbij, binnen een in de order vastgestelde leveringstermijn, het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door opdrachtgever. Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, geldt de laatste dag van de leveringstermijn als tijdstip van afroep. De levering dient te geschieden binnen 60 dagen na ontvangst door TWINPACK van de schriftelijke afroep. Volgt geen afroep door opdrachtgever binnen de in de order vastgestelde leveringstermijn, dan is TWINPACK gerechtigd te leveren binnen 30 dagen na de laatste dag van de leveringstermijn en is opdrachtgever aldus verplicht af te nemen. Na het verstrijken van de leveringstermijn is opdrachtgever zonder meer het volledige met deze afroeporder gemoeide bedrag verschuldigd. Het hierboven onder artikel 5.6 gestelde is van overeenkomstige toepassing.

8.12 De verpakkingen van de te leveren goederen staan ter keuze van TWINPACK. Voor herhaald gebruik bestemde emballage van geleverde goederen blijft eigendom van TWINPACK. De emballage dient door opdrachtgever zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek van TWINPACK ter beschikking te worden gesteld. Voor schade of verlies aan de emballage is opdrachtgever volledig aansprakelijk.

8.13 In geval van retourzendingen zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van opdrachtgever en zijn de door TWINPACK geleverde goederen voor zijn risico. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de goederen is de retourzending voltooid.

8.14 Door opdrachtgever aan TWINPACK ter beschikking te stellen goederen, zoals bijvoorbeeld onderdelen, bedoeld om in, op of aan de door TWINPACK te fabriceren en/of te leveren en/of te monteren goed te worden aangebracht of verwerkt, dienen door opdrachtgever aan TWINPACK tijdig, met een toeslag van 10% kosteloos en franco aan het door TWINPACK aangeduide magazijn van TWINPACK te worden geleverd. Opdrachtgever staat in voor en is aansprakelijk voor de deugdelijkheid en goede toepasbaarheid van de bedoelde goederen en vrijwaart TWINPACK voor uit eventuele onjuistheden voortkomende aanspraken van derden. Opdrachtgever is gehouden TWINPACK alle schade te vergoeden die TWINPACK door de bedoelde eventuele onjuistheden lijdt.

9 Betalingen 

9.1 Betaling dient bij de eerste levering te geschieden zonder korting of compensatie “cash on delivery” (COD) – contant bij aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij volgende leveringen dient de betaling te geschieden, zonder korting of compensatie, contant ten kantore van TWINPACK of per bank, beide binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Voor overeenkomsten op afstand geldt dat voor zover niet anders is overeengekomen, de door opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4.1.

9.3 Bij de verkoop van producten via een overeenkomst op afstand zal aan opdrachtgevers nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

9.4 Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TWINPACK te melden.

9.5 Indien niet contant wordt betaald of een andere wijze van betaling is overeengekomen, is opdrachtgever in verzuim na verloop van de overeengekomen betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

9.6 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is TWINPACK alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag van de factuur. Waarbij een gedeelte van (1) maand als volledige maand wordt aangemerkt.

9.7 Alle door TWINPACK gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een bedrijf betreft, zijn de buitengerechtelijke incassokosten ten minste 15% van de openstaande rekening, met een minimum van 75,- euro, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Indien de opdrachtgever een consument betreft, bedragen de incassokosten een tarief conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van 40,- euro. De gerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het daadwerkelijk door TWINPACK ter zake van de procedure betaalde bedrag aan juridische bijstand inclusief griffierechten, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

9.8 Binnenkomende betalingen strekken ter voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.

9.9 In geval van te late betaling komt een voor TWINPACK nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop wordt betaald.

9.10 TWINPACK is - met uitzondering van een koop op afstand - te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te leveren, te eisen dat opdrachtgever hetzij de koopsom voor de te leveren goederen vooruitbetaalt, hetzij ten genoegen van TWINPACK zekerheid stelt voor nakoming van al zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

9.11 Opdrachtgever kan zich alleen op verrekening beroepen indien zijn of haar vordering door TWINPACK schriftelijk wordt erkend.

10 Betaling achteraf 

10.1 De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing indien opdrachtgever bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel op de website van TWINPACK voor betaling achteraf kiest.

10.2 Indien opdrachtgever voor achteraf betaling kiest, dient opdrachtgever binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door TWINPACK overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen.

10.3 Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van opdrachtgever voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een bedrijf betreft is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Indien de opdrachtgever een bedrijf betreft bedragen deze kosten minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van 75,- euro. Indien de opdrachtgever een consument betreft bedragen deze kosten een tarief conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van 40,- euro. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

10.4 Indien opdrachtgever woonachtig, dan wel statutair gevestigd is in België, geldt in afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde dat de niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à 12,50 euro in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet betaling, van 20% met een minimum van 10,- euro alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op 35,- euro en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

10.5 De gegevens van opdrachtgever worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers.

11 Privacy 

11.1 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die opdrachtgever verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door TWINPACK - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:

risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen; 
het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien; 
de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; 
het benaderen van opdrachtgever voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij opdrachtgever naar de Privacy Statement van TWINPACK. 

12 Wijziging opdracht 

12.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door TWINPACK aanvaard worden. Indien dat een hogere prijs veroorzaakt dan voorzien in de aanbieding c.q. de opdrachtbevestiging, dan is TWINPACK gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Veranderingen in de opdracht die vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.

13 Annulering 

13.1 In geval van geheel of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever van de order c.q. overeenkomst, is opdrachtgever gehouden alle door TWINPACK ter zake van de order c.q. overeenkomst gemaakte en te maken onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie etc.) te vergoeden en de voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde materialen of halffabricaten te betalen; alles onverminderd het recht van TWINPACK op de vergoeding van winstderving, zomede van de overige uit de annulering van de aanvaarde order c.q. overeenkomst voortvloeiende schade en kosten. Voornoemde kosten en bedragen die gepaard gaan met geleden schade zijn onmiddellijk opeisbaar.

13.2 Dit artikel geldt niet voor de overeenkomsten die gesloten zijn op afstand en waarvoor opdrachtgevers een recht toekomt op hun herroepingsrecht.

14 Tolerantie 

14.1 TWINPACK wordt geacht behoorlijk geleverd te hebben indien de afwijking in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Afwijkingen in kleur van karton of bepakkingen geven geen recht tot reclame.

14.2 TWINPACK wordt in ieder geval geacht behoorlijk geleverd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheid niet meer bedragen dan:

a. voor kartonwaren:

 • 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250 kg. 
 • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5000 kg. 
 • 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 5000 kg. 

b. voor cellofaan, kunststoffen of een combinatie hiervan:

 • 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg. 
 • 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 500 t/m 1000 kg. 
 • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 1000 kg. 

c. voor kartonnages:

 • 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders kleiner dan 500 kg. 
 • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 500 kg. 

d. voor golfkartonnen dozen:

 • 20% boven of beneden opgegeven hoeveelheid bij orders van minder dan 1.000 stuks. 
 • 15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 1.000 tot 5.000 stuks. 
 • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van meer dan 5.000 stuks. 

e. voor alle andere producten:

 • 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg. 
 • 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 t/m 1000 kg. 
 • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 1000 t/m 5000 kg. 
 • 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht boven 5000 kg. Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. 

14.3 Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde goederen of de nog te leveren hoeveelheid goederen uit hoofde van de overeenkomst, dan wel op basis van de in opslag genomen goederen voor de opdrachtgever.

14.4 Afmetingen van kartonnen dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten worden vermeld in de volgorde lengte х breedte х hoogte.

14.5 Wordt een maximum of minimum waarde overeengekomen dan is de dubbele afwijking naar beneden, respectievelijk naar boven toegestaan.

14.6 Voor andere specificaties dan de in dit artikel genoemde, worden de bij eerdere levering toegestane afwijkingen en gebreken als toelaatbare afwijkingen.

15 Garantie/ Reclame 

15.1 TWINPACK garandeert dat alle door haar geleverde goederen geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij door TWINPACK zijn bestemd. Deze garantie voor goede werking onder normale omstandigheden geldt niet voor goederen welke als “gebruikt” worden afgeleverd en evenmin ter zake van reparaties respectievelijk gerepareerde onderdelen.

15.2 TWINPACK verbindt zich jegens opdrachtgever om - mits laatstgenoemde aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan – slechts onderdelen van het geleverde te herstellen of te vervangen, indien zij een fout vertonen welke naar het uitsluitend oordeel van de fabrikant of importeur is veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal of door een ondeugdelijke constructie, met dien verstande, dat waardevermindering door gebruik in aanmerking kan worden genomen.

15.3 Deze garantie geldt slechts gedurende een termijn van zes achtereenvolgende maanden, tenzij een andere termijn is bepaald, ingaande op de dag van de overdracht, na het verstrijken waarvan iedere aansprakelijkheid van TWINPACK ophoudt.

15.4 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient opdrachtgever reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag en zichtbare onvolkomenheden in de geleverde goederen, manco’s in de te leveren hoeveelheid of beschadiging aan de verpakking bij de aflevering van de goederen op de vrachtbon aan te tekenen dan wel binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aflevering schriftelijk per aangetekende post aan TWINPACK te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclames, eveneens schriftelijk per aangetekende post en onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en), geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn. Reclamaties na een periode van meer dan 1 (één) jaar na ontvangst c.q. aflevering worden door TWINPACK niet in behandeling genomen. De betreffende goederen dienen door opdrachtgever zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek aan TWINPACK ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek. Elk recht tot reclameren vervalt indien opdrachtgever niet of niet volledig aan deze verplichtingen voldoet.

15.5 Reclame is niet mogelijk indien:

 • de geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie, die het gevolg zijn van normale slijtage dan wel van te zware belasting; 
 • de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven, dan wel van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuiste verstrekte informatie; 
 • de goederen voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd dan wel naar het oordeel van TWINPACK op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen, gereinigd, onderhouden of vervoerd ofwel door opdrachtgever of een derde, zonder schriftelijke toestemming van TWINPACK, zijn gemonteerd, gewijzigd of gerepareerd; 
 • de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en/of adviezen van TWINPACK; 
 • opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens TWINPACK (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; 
 • indien opdrachtgever op eigen initiatief wijzigingen en/of reparaties (behoudens die met een onbetekende rol) aan het geleverde gedurende de garantietermijn heeft verricht of door derden laat verrichten. 

15.6 Indien opdrachtgever met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door TWINPACK gegrond wordt bevonden, zal TWINPACK te harer keuze de gebrekkige goederen (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen goederen TWINPACK's eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden op- nieuw verrichten dan wel prijsreductie verlenen.

15.7 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.

16 Niet-nakoming/ontbinding 

16.1 TWINPACK is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten op nakoming en/of schadevergoeding indien:

 • opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden; 
 • opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; 
 • faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd; 
 • het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd dan wel wordt geliquideerd, of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; 
 • een onderhands akkoord wordt aangeboden; 
 • op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd; 
 • ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en de Invorderingswet 1990 mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan. In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat TWINPACK tot enige schadevergoeding gehouden is. 

16.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever onjuiste opgaven over zijn persoon of vermogenstoestand doet, die relevant zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst, alsmede indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van TWINPACK passende zekerheid heeft gesteld.

16.3 In alle gevallen waarin opdrachtgever er rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens TWINPACK niet te kunnen nakomen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de in het vorige lid genoemde gevallen, alsmede indien hij voornemens is Nederland metterwoon te verlaten, is hij verplicht TWINPACK daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen.

17 Eigendomsvoorbehoud 

17.1 Alle door TWINPACK geleverde zaken blijven eigendom van TWINPACK totdat de koper alle verplichtingen uit alle door hem met TWINPACK gesloten overeenkomsten dan wel bij TWINPACK gedane bestellingen is nagekomen, i.e. totdat de tegenprestatie(s) met betrekking tot alle geleverde of te leveren zaken alsmede eventuele vorderingen van TWINPACK wegens niet-nakoming van enige overeenkomst is (zijn) voldaan.

17.2 Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens TWINPACK tekortschiet of TWINPACK goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichting tekort zal schieten is TWINPACK gerechtigd alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder ingebrekestelling terug te nemen.

17.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd daarop enig recht te vestigen tot hij geheel aan zijn verplichtingen jegens TWINPACK heeft voldaan.

17.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van TWINPACK te bewaren totdat hij aan al zijn verplichtingen jegens TWINPACK heeft voldaan.

17.5 Koper verplicht zich medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die TWINPACK ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de zaken wil treffen. Bij beslag, surséance van betaling of faillissement dient koper de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van TWINPACK

18 Retentierecht 

18.1 TWINPACK is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van opdrachtgever, die zij in het kader van een overeenkomst met opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten tot voldoening van alle kosten inclusief rente die TWINPACK besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

18.2 Dit artikel geldt niet voor de overeenkomsten die gesloten zijn op afstand.

19 Aansprakelijkheidsuitsluiting 
19.1 TWINPACK is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 15 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TWINPACK of haar (leidinggevende) ondergeschikten. In laatstgenoemd geval is de aansprakelijkheid van TWINPACK in ieder geval beperkt tot maximaal de koopprijs van de betreffende goederen. TWINPACK is nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade.

19.2 Opdrachtgever vrijwaart TWINPACK tegen aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van door TWINPACK geleverde diensten indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van opdrachtgever, ondergeschikten van opdrachtgever of van anderen die opdrachtgever in het kader van met een opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt.

19.3 Wanneer door of namens TWINPACK adviezen worden gegeven kan hiervoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Ook voor het niet geven van adviezen in de gevallen, waarin opdrachtgever meent, dat wel geadviseerd had moeten worden, aanvaardt TWINPACK geen aansprakelijkheid.

20 Overmacht 

20.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van TWINPACK, al dan niet ten tijde van het aan- gaan van de overeenkomst voorzien, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van TWINPACK kan worden verlangd, waar- onder begrepen maar niet beperkt tot: oorlog, onlusten, overstromingen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, gebrek aan grond- stoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, oponthoud of onderbreking van het werk binnen de onderneming van TWINPACK, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, niet levering van en/of tekortkomingen van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan TWINPACK door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van deze materialen en halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, brand, defecten, ongelukken etc.

20.2 Overmacht geeft TWINPACK het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.

21 Geheimhouding/ Intellectuele Eigendomsrechten 

21.1 Opdrachtgever verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende TWINPACK of haar bedrijf, zulk in de meest ruime zin des woords, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

21.2 TWINPACK behoudt zich alle rechten (onder andere intellectuele eigendom) voor in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, in het bijzonder auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet, op producten en diensten die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21.3 Het auteursrecht van door TWINPACK ontworpen, c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho's, foto's programmatuur, modellen e.d. blijft bij haar berusten, ook waarneer opdrachtgever er een order voor heeft geplaatst. Auteursrechten zijn dan ook niet in de kosten der ontwerpen inbegrepen.

21.4 Opdrachtgever verbindt zich in de lid 2 van dit artikel genoemde rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins, ook niet door een vordering tot nietigverklaring, en erkent dat TWINPACK ter zake rechthebbende is. Opdrachtgever verbindt zich TWINPACK direct op de hoogte te brengen indien hem een inbreuk op de rechten van TWINPACK bekend is.

21.5 TWINPACK behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van een opdracht vergaarde kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken.

21.6 Indien TWINPACK goederen fabriceert en/of monteert naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, ontvangen van opdrachtgever of via hem van derden, staat opdrachtgever er voor in dat voor de vervaardiging en/of levering en/of montage van die goederen geen inbreuk plaatsvindt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart TWINPACK voor eventuele aanspraken ter zake.

21.7 Indien een opdrachtgever op grond van een recht bedoeld in lid 5 van dit artikel tegen de fabricage en/of levering en/of montage van de desbetreffende goederen bezwaar maakt, is TWINPACK gerechtigd direct de fabricage c.q. montage c.q. levering van die goederen te staken. In dat geval is opdrachtgever gehouden aan TWINPACK de gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd de aanspraken van TWINPACK op volledige schadevergoeding. TWINPACK is niet gehouden tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever.

22 Overtreding/boete 

22.1 Indien opdrachtgever jegens TWINPACK toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, die genoemd in artikel 21 hiervoor van deze algemene voorwaarden, verbeurt hij jegens TWINPACK een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 12.000 per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 250 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, on- verminderd het recht op volledige schadevergoeding.

23 Overdracht rechten en plichten 

23.1 TWINPACK is gerechtigd alle rechten en plichten uit de overeenkomst met opdrachtgever over te dragen aan een opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart zich hiermee reeds nu voor alsdan akkoord.

24 Partiële nietigheid 

24.1 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst met opdrachtgever of deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

25 Plaats van nakoming 

25.1 De vestigingsplaats van TWINPACK is - indien hier niet uitdrukkelijk iets anders over is overeengekomen - de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens TWINPACK moet voldoen.

26 Klachtenregeling 

26.1 Indien opdrachtgever producten - bij overeenkomst gesloten op afstand - in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoekt TWINPACK opdrachtgever dit binnen 7 dagen, na levering aan TWINPACK kenbaar te maken. Hiertoe kan opdrachtgever kosteloos contact opnemen met TWINPACK. TWINPACK zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

27 Toepasselijk recht 

27.1 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van tussen opdrachtgever en TWINPACK gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, ook die met een buitenlandse opdrachtgever, zullen, in de gevallen waarin de rechter geadieerd wordt, in eerste instantie uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van TWINPACK, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Te allen tijde en onder alle omstandigheden is Nederlands recht van toepassing.

27.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.